Nguyen Vong 2, Nguyen Vong bo sung, Xet tuyen thang vao Dai hoc, Cao Dang.